Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Bez kategorii

Od 1 marca 2019 r. dokonano
nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i
wprowadzono szereg zmian, które mają ułatwiać funkcjonowanie
spółek handlowych.

Jedną z najistotniejszych jest
zmiana w art. 202 k.s.h., w którym dodano
przepis umożliwiający skuteczne złożenie rezygnacji przez
jedynego członka zarządu spółki z o.o.

W takiej sytuacji członek zarządu składa rezygnację wspólnikom,
zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników
winno zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu.
Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który
zwołano zgromadzenie wspólników.

Przed nowelizacją, złożenie
rezygnacji przez jedynego członka zarządu, z powodu braku jasnych
regulacji prawnych i spornych poglądów prezentowanych w
orzecznictwie i doktrynie, często nastręczało członkom
władz spółek kapitałowych trudności. Podobną regulację
znajdujemy też w odniesieniu do spółki akcyjnej.