aktualności

slogan

Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Od 1 marca 2019 r. dokonano nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i wprowadzono szereg zmian, które mają ułatwiać funkcjonowanie spółek handlowych. Jedną z najistotniejszych jest zmiana w art. 202 k.s.h., w którym dodano przepis umożliwiający skuteczne złożenie rezygnacji przez jedynego członka zarządu spółki z o.o. W takiej sytuacji członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników winno zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie

Czytaj dalej»

Pracownicze Plany Kapitałowe – informacja dla pracowników i pracodawców.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych („PPK”), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat o zwrotu środków zgromadzonych w PPK. PPK mają na celu umożliwienie gromadzenia oszczędności, które będą wypłacane zatrudnionym po przejściu na emeryturę. Wpłata podstawowa do jakiej zobowiązany będzie zatrudniający wyniesie 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca będzie również mógł zadeklarować dokonywanie

Czytaj dalej»
Close Menu